تغییرات:
-بهبود کیفیت آیکون های لانچر
- برطرف شدن مشکلات بسیاری از UI
- اضافه شدن جستجوگر
- بهبود کارایی
- برطرف شدن مشکلات